WSPOMINANE ZJAWISKA

Zjawis­ka bowiem, o których wspomina Wasilewski, bio­rą się nie tylko stąd, że większość naszego spo­łeczeństwa jest analfabetyczna cywilizacyjnie lub też zbyt „wiejska”, aby przyjąć postulat urba­nizacji nie tylko w sensie ilościowym, ale i ja­kościowym, to jest w postaci nowych rygorów cywilizacji miejskiej. Dzieje się tak również i dla­tego, że w ramach upowszechnianej przez nas kul­tury istnieje niedostatek wskazań dotyczących konkretnych zachowań, ideałów życiowych, współ­czesnych modeli cywilizowanego człowieka, które zdolne by były przyspieszyć ów proces cywiliza­cyjny i uformować z wiejskiego przybysza czło­wieka miasta, jakościowo różnego i dostosowane­go do obiektywnie istniejących warunków.

MIĘDZY SYTUACJĄ

Wyrastają wprawdzie ciągle nowe bloki i osiedla, przyby­wają linie komunikacyjne, urządzenia miejskie docierają do zaniedbanych przedmieść, lecz jest to jakby rozmnażanie w obrębie ist­niejącego gatunku, nie zaś gatunko­wo nowa mutacja cywilizacyjn a.” (s. 56—57) Otóż, jak się wydaje, wszystkie te dysharmonie pomiędzy sytuacją kulturalną a materialną na­szego kraju, o których tu mowa, nie zaczynają się w istocie na tym właśnie styku, ale sięgają, a przy­najmniej do niedawnych lat sięgały, w głąb na­szego życia kulturalnego, w głąb struktury na­szego systemu upowszechniania kultury.

MOZOLNY WYSIŁEK

Autorowi chodzi tu konkretnie o niezbieżność pomiędzy powszechną oświatą, upowszechnieniem kultury itp. a postępami cywilizacyjnymi w życiu codziennym i dorobkiem cywilizacji materialnej. W innym jednak miejscu swojej książki formułuje następującą tezę:„Mozolny wysiłek dwudziestolecia to w końcu nic innego jak uparte poszerzanie areału miasta w kraju chłopskim, konnym, słomianym i bosym. Z głębi rozpaczliwych archaizmów życie polskie wydostaje się dzięki temu na bitą nawierzchnię współczesności — i można bez żenady mówić, po raz pierwszy od stuleci, o raptownej ekspansji cywilizacji miejskiej w Polsce. Jednocześnie jednak mieszkańcy miast bynaj­mniej nie mają poczucia, że żyją w kręgu raptow­nych cywilizacyjnych przekształceń.

NASZA DEWIZA

Zauważył to bardzo przenikliwie Andrzej Wa­silewski w swojej książce Cywilizacja i literatura pisząc:„Naszą dewizą jest zasada harmonijnego rozwoju. W myśl tej zasady dajemy pierwszeństwo dobrom podstawowym przed dobrami bardziej wymyślny­mi. Wolimy wystawić nowoczesną szkołę niż nowo­czesny pawilon usługowy. Słusznie, lecz z biegiem lat w tych racjonalnych proporcjach zaczynają się gromadzić przesłanki nowej dysharmonii: oświata ciągnie naszą zbiorowość do góry, a sposób załat­wiania zbiorowych potrzeb spycha ją na powrót ku prymitywowi. Polak cywilizuje się przez szkołę, książkę, prasę, teatr, telewizję, a dziczeje przez prymitywny standard konsumpcji zbiorowej. Jeśli tak dalej pójdzie, będziemy mieli kraj ludzi bieg­łych w najzawilszych pismach i analfabetów w naj­prostszych standardach cywilizacji.”

W WIELU WYPADKACH

Niemniej jednak wydaje mi się, że dzieje się tak za sprawą ich własnej giętkości umysłowej, która pozwala im przerzucić mosty pomiędzy fundamentami za­sad i postaw, jakie proponuje nam tradycja, a chwi­lą dzisiejszą. Trud ten jednak w bardzo wielu wy­padkach wydaje się przekraczać możliwości ogrom­nej masy ludzi, którzy zarówno z nowymi sytu­acjami społecznymi, jak i z kulturą narodową sty­kają się po raz pierwszy. Dla nich Mickiewicz ani Prus, ani Sienkiewicz nie mają owego kojącego działania, o którym wspominałem wyżej. Nie mają go zwłaszcza w sytuacji, kiedy pomiędzy owymi dawnymi przekazami a chwilą dzisiejszą nie po­wstaje szczebel pośredni — dziedzina wskazań i wzorców bardziej praktycznych, które stanowią w istocie główny przedmiot kultury masowej.

ODNIESIENIE DO KŁOPOTÓW

Jak Mickiewicz czy Prus odnoszą się do jego bezpośrednich kłopotów, do problemów, które j rozstrzygać musi w bieżącym życiu, stając w obli- j czu nowych sytuacji społecznych i historycznych? Jaki jest wreszcie związek wzorów osobowościo­wych proponowanych przez Sienkiewicza — z po­trzebami adaptacyjnymi, przed którymi staje współczesny robotnik, inżynier, urzędnik biurowy?Nie chciałbym być źle zrozumiany. Takie prze­kładnie z pewnością istnieją. Jest rzeczą charakte­rystyczną, że ludzie lepiej zadomowieni w kulturze, w tradycji literackiej, o głębszej świadomości his­torycznej łatwiej znajdują wyjście z kryzysowych sytuacji współczesności i są mniej podatni na uczu­cie zagubienia, jakie grozi im ze strony burzliwych przemian i migracji współczesnego życia.

DYSKUSYJNA SPRAWA

Sprawa jest co najmniej dyskusyjna. Niewątpli­wie człowiek współczesny obraca się w zakresie swoich zapotrzebowań kulturalnych w szerokim kręgu nie tylko współczesności, ale i tradycji. Po­zbawiony związku z tradycją narodową, staje się nie tylko wyobcowany, ale również wątpliwymi stają się jego możliwości twórcze, zdolność percepcji no­wych zjawisk, pojęć i postaw, jego zdolność roz­wijania i kontynuowania treści kultury narodowej.Są to rzeczy oczywiste, nie tu miejsce, aby pre­cyzować je dokładniej. Z drugiej jednak strony wy­łania się pytanie, jaki konkretny, bezpośredni — nie zaś przebiegający podskórnymi kanałami cią­głości kultury narodowej — użytek zdolny jest uczynić w swoim życiu codziennym obywatel Pol­ski Ludowej ze wskazań Kraszewskiego czy Konop­nickiej?

ŁĄCZNE NAKŁAD

W tym samym czasie łączne nakłady najpoczytniejszych — czy też naj­częściej wydawanych — polskich pisarzy współ­czesnych oraz klasycznych autorów obcych wahają się między 1 a 2 milionami egzemplarzy.Nie ulega więc kwestii, 7e nasz rynek czytelni­czy nasycony został w poważnym stopniu pozycja­mi, które wchodzić powinny w zakres podstawo­wych lektur kulturalnego Polaka. Czy znaczy to jednak, że owa akcja upowszechnienia — dla której podobne cyfry można by przytoczyć z innych dzie­dzin, a mianowicie teatru, ruchu amatorskiego, z zakresu słuchowisk radiowych lub dystrybucji filmów — jest czymś tożsamym z powstawaniem u nas masowej kultury, służącej bezpośrednim po­trzebom dziś żyjącego człowieka i spełniającej te funkcje kształtowania współczesnego obyczaju, któ­re omawiałem wyżej?

LICZBA EGZEMPLARZY DZIEŁ

Warto jednak, jak się zdaje, zwrócić uwagę na jeden jego aspekt, który dotychczas wymykał się szerszej dys­kusji. Zilustrujmy go na przykładzie ruchu wy­dawniczego i edycji książkowych. Otóż jest faktem, że jak podaje wydana z okazji Kongresu Kultury Polskiej przez GUS broszura 20 lat kultury Polski Ludowej, w okresie pomiędzy rokiem 1944 a 1965 wydanych zostało 126 765 pozycji wydawniczych łącznym nakładzie 1 711,1 milionów egzemplarzy. W tych ramach obejmujących wszystkie tytuły opu­blikowane w tym okresie mieści się poważna licz­ba egzemplarzy dzieł literackich, których szerokie upowszechnienie należy niewątpliwie do społecz­nych i kulturalnych osiągnięć systemu socjalistycz­nego. Tak więc mamy tu 186 pozycji Marii Konop­nickiej o łącznym nakładzie 10 202,4 tysięcy egzem­plarzy, 209 edycji Mickiewicza w nakładzie 7 133,1 tysięcy egzemplarzy, 8 810,5 tysięcy egzemplarzy Prusa, 8 964,9 tysięcy egzemplarzy Sienkiewicza9 360,4 tysięcy egzemplarzy dzieł zdumiewającego „rekordzisty” poczytności (po Konopnickiej) — Jó­zefa Ignacego Kraszewskiego.

WSPÓLNY JĘZYK

Stąd — na dobrą sprawę — wziął się elementarny wspólny język mieszkańców naszego kraju, ów zasadniczy kod, dzięki któremu możemy porozumieć się wzajemnie na arenie życia publicz­nego, z pełnym przekonaniem, że posługując się nim określamy z grubsza naszą tożsamość obywa­telską, świadomość najogólniejszych wspólnych ce­lów i powszechnych uwarunkowań.Równolegle jednak z tym postulatem powszech­nej oświaty politycznej pierwsze lata formowania się systemu socjalistycznego w Polsce przyniosły postulat upowszechnienia dóbr kulturalnych. Jest to fakt znany, nie trzeba go przypominać.